Oppstart av fagutvalg for Digitalisering

Arbeidsformen i innovasjonssamarbeidet mellom Nye Veier og UiA, er en down-top-approach, hvor alle leddene i nøringens verdikjede skal sitte rundt bordet og drøfte hvordan vi skal innovere bransjen. Vi har to meget oppegående fagutvalg innenfor arbeidsområdene Prefabrikkering/industrialisering, og Klima/miljø. Nå har tiden også kommet for å mobilisere på området Digitalisering. Oppstartsmøtet gikk av stabelen på torsdag, med ca halvparten av medlemmene til stede. I etterkant av møtet er det også avklart at Volvos personbilavdeling tiltrer utvalget.

Gratulerer med Springer-publisering!

Mehrdad Ghorbani Mooselu har publisert sin første vitenskapelige artikkel etter ansettelsen ved UiA. Artikkelen, som bærer tittelen «Fuzzy Multi-Objective Simulation-Optimization of Stepped Spillways Considering Flood Uncertainty», er nå tilgjengelig på Springers journal Water Resources Mangement.

PhD-stipendiat Grethe innleder på Handelshøgskolens frokostseminar

Grethe Frislie, som er PhD-stipendiat i WP4 Digitalisering, var innleder sammen med Frank Eikeland og Dag Werner Skeie-Langenes fra Kruse-Smith Entreprenør. Se omtale på LinkedIn. Se også invitasjon til Frokostseminarene under bildet. 

Handelshøyskolen ved UiA har etablert Frokostseminar som en møteplass mellom ansatte og næringslivet/offentlig sektor i regionen. Hver andre onsdag i måneden inviterer de til faglige frokostseminarer i kantinen i Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, kl. 08:00-09:30. Frokostseminarene er gratis og åpne for alle.

Hensikten er at møteplassen kan bidra til gode diskusjoner, inspirasjon og nye nettverk, og kanskje også til noen nye samarbeidsarenaer. Programmet finner du HER

Bidrag fra ordningen «Forskningsaktive studenter»

Fakultet for Teknologi og Realfag ved UiA har en egen tilskuddsordning som incitament for at forskere skal trekke studenter med inn i forskningen, hvor studenter kan få lønnet arbeid som forskningsassistenter. Hensikten er både å åpne forskning som ellers har lett for å skje «bak lukkede dører», og å rekruttere studenter som bærer på en forskerspire. .

Bildet er snappet fra en ivrig gjeng som arbeider på lab: Bachelorstudentene Ibrahim Nazari og Ahmed Abusharekh bistår PhD-stipendiat Solomon Adomako med tungt eksperimentelt arbeid for å bestemme LA- og MD-verdi på steinmasser, som del av arbeidet mot økt bruk av kortreist stein i veibyggingen. Senere bidrar også bachelorstudentene med artikkelskriving, og publiserer som medforfattere.

Ny Industri-Workshop

Innovasjonssamarbeidet mellom Nye Veier og UiA ble igangsatt med tre industriworkshops; den første for å identifisere fire fokusområder for arbeidet, de neste som tematiske oppfølgninger på to av områdene. Til sammen deltok mer enn 150 representanter fra næringsliv og akademi.
11. april 2019 arrangerte vi sammen en ny workshop på UiA Campus Grimstad, med fokus på to tema; Tilbakemelding fra næringen på hva som har blitt bra og hva som må bli bedre, samt Råd om veien videre.

Mer enn 60 representanter fra hele næringskjeden involvert i veibyggingen deltok. Diskusjonen gikk livlig rundt bordene, som var nøye sammensatt av byggherrer, hovedentreprenører, underentreprenører, vareleverandører og akademikere fra NIVA, SINTEF og NTNU, i tillegg til vertskapet fra UiA. Resultatene ble presentert og samlet inn, og skal bidra til videre arbeid og forskning.

Visuell presentasjon av resultatene fra noen av diskusjonene fra ett av bordene.

ReaMEERC – mulig knoppskyting på MEERC

Forskningsprosjektet MEERC bygger på samarbeidet mellom Nye Veier og UiA, og fokuserer på innovasjon i byggingen av hovedveinettet i Norge. I tillegg til næringslivet, Nye Veier og prosjekteier UiA, er NTNU, SINTEF og NIVA akademiske partnere i prosjektet.

I disse dager skjer en gedigen omveltning i en annen del av veiforvaltningen i landet vårt: Det operative ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveinettet overføres fra Statens Vegvesens regionalavdelinger, til de nye fylkeskommunene. Fylkesveinettet er langt større enn hovedveienettet, og har utfordringer særlig knyttet til drift, vedlikehold og oppgradering.

For å dra nytte av kompetansen som er opparbeidet gjennom samarbeidet på hovedveinettet, er det også inngått en samarbeidsavtale mellom det som skal bli den nye Agder fylkeskommune og UiA. 10. april var det søknadsfrist hos Forskningsrådet på ordningen Profesjon, som delfinansierer MEERC. Vi søkte da finansiering på et nytt prosjekt, som i realiteten er en knoppskyting på det eksisterende prosjektet. Prosjektet ble navngitt ReaMEERC – Regional applications of MEERC. UiA er søker, i samarbeid med (Vest-)Agder fylkeskommune, SINTEF, University of Bologna og sveitsiste EPFL. Hvis vi lykkes med søknaden, vil prosjektet omfatte 3 nye stipendiater, i tillegg til de 7 som allerede arbeider i MEERC.

Vitenskapsfilosofi

Vitenskapsfilosofi – «det systematiske filosofiske studiet av fellestrekk og særegenheter ved de ulike vitenskaper» (SNL) – er et obligatorisk kurs i alle norske PhD-utdannelser. Denne vitenskapelige forståelsen skal danne grunnlag for all vår forskning, og derfor oppfordres stipendiatene til å inkludere kurset så tidlig som mulig i studiet. Vårt kurs i vitenskaposfilosofi heter «Theory of science and ethics». Ingrid er nestor blant MEERC-stipendiatene, og har selvfølgelig gjennomført kurset for lengst. Alle øvrige tar kurset i vår, og gir samtidig resten av klassen et grundig innblikk i prosjektet vårt. Bildet viser en ivrig gjeng vitenskapsfilosofer i aksjon i flotte omgivelser på kurslokasjonen Strand Hotell.

Team-building og akklimatisering

Den viktigste akademiske forskerinnsatsen i MEERC-prosjektet skjer gjennom PhD-stipendiatenes arbeid. Prosjektet omfatter foreløpig syv PhD-stipendiater, som er rekruttert internasjonalt for å sikre at de beste talentene bidrar til prosjektets suksess. Til sammen representerer disse syv unge menneskene fem nasjoner fordelt på fire kontinenter.

Når unge mennesker bryter opp fra kjente miljøer for å starte en akademisk karriere i helt ukjente omgivelser, er det mer enn fag som skal til for å gjøre livet godt. På den annen side; når unge mennesker kommer sammen, har alle noe å lære – også de som fortsatt er i kjente omgivelser. Det er godt å være vitne til at disse syv utvalgte er i ferd med å bygge et sterkt team, både gjennom faglig dyktighet hvor de styrker hverandre og gjennom rene sosiale aktiviteter. Antakelig er skidag en av de største utfordringene enkelte av våre nye kolleger fra langt varmere himmelstrøk har opplevd så langt.

Solomon Adomako leder sesjon på internasjonal vitenskapelig konferanse

Solomon har en knallstart på sin stipendiatkarriere ved at han ledet sesjonen «African research and education requirements»  på konferansen ISEE: Innovation – Science – Engineering – Education i Nairobi. Strengt tatt var dette ikke et MEERC-resultat, men en avtale inngått mens han var ingeniør på veglaboratoriet ved Universitetert i Bologna – under ledelse av Prof Cesare Sangiorgi. Men slike opptredener er viktige bidrag til nettverksbygging og faglig utvikling for akademikere, og Solomon benyttet tiden godt til å knytte kontakter som blir verdifulle for MEERC.

© University of Agder 2024